I am a very simple card. I am good at containing small bits of information. I am convenient because I require little markup to use effectively. I am similar to what is called a panel in other frameworks.
چرا انجام تست A / B در پروژه های نرم افزاری واجب است ؟گوگل چیست ؟

حتما در مطالعاتی که داشتید و یا در حین انجام پروژه های نرم افزاری با مفهوم تست برنامه آشنا شده اید و حتی ممکن است در پروژه های خود بسیار هم از این مفهوم استفاده کرده و سود برده باشید. به طور کلی ما انواع تست را در دنیای نرم افزار داریم و برای هر […]

انواع مختلف تست نرم افزارگوگل چیست ؟

چهار سطح برای تست نرم افزار وجود دارد که شامل موارد زیر است: Unit Testing (تست واحد): اولین سطح از فرآِیند تست نرم افزار است که در آن واحدها/کامپوننت های یک نرم افزار یا سیستم به صورت جداگانه تست می شوند. هدف از این تست اطمینان از کارکرد هر واحد درست به صورتی که طراحی […]

معنای Unit Test به زبان فارسی سادهگوگل چیست ؟

    Unit testing یکی از فرآیند های تولید نرم افزار است که در آن کوچکترین قسمت های قابل تست یک اپلیکیشن که unit نامیده می شود به صورت مستقل و جداگانه برای عملکرد بهتر مورد بررسی دقیق و موشکافانه قرار می گیرد. Unit testing اغلب به صورت خودکار انجام می شود اما می توان […]