I am a very simple card. I am good at containing small bits of information. I am convenient because I require little markup to use effectively. I am similar to what is called a panel in other frameworks.
راه اندازی استارتاپ یا خودنماییگوگل چیست ؟

دنیای استارتاپی فضای پرچالشی می باشد برای افرادی که قدرت مواجه شدن با موانع پیش رو را داشته باشند  پس چنانچه فکر می کنید که قادر نخواهید بود با چالش های ساده ای مانند کسب نکردن رتبه در رویداد خاصی یا جواب منفی شنیدن از سرمایه گذار مواجه شوید وارد نشدن به این حوزه سود بیشتری دارد و سعی کنید زمان را صرف یادگیری و کارهای دیگر کنید.

پروژه های کیک استارتر تا به امروز ۲ میلیارد دلار سرمایه جذب کرده اندگوگل چیست ؟

کیک استارتر، وبسایتی که به صاحبان ایده اجازه می دهد تا تجارت خود را مطرح نموده و سرمایه ای انبوه از سوی مردم کسب کنند رکورد جدیدی به ثبت رسانده است. از ابتدای عمر کیک استارتر تا تاریخ ۱۱ اکتبر، مبلغی بالغ بر ۲ میلیارد دلار سرمایه عمومی روانه حساب های بانکی مطرح کنندگان ایده […]