فریم ورک لاراول
فریم ورک Laravel
2

نکات قدرتمند فریم ورک لاراول – قسمت اول

کوئری های Eloquent فریم ورک Laravel یکی از قدرتمند ترین پیاده سازی های Active-Record را در دنیای php ارائه می دهد. فرض می گیریم که شما یک جدول orders  و یک  Eloguent model از نوع Order دارید: [codesyntax lang=”php”] class Order extends Eloquent {} [/codesyntax] می توانیم به راحتی هر تعداد …